Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2023-2025

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN  2023-2025
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 ZD Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aantal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2023-2025 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2023-2025

2023Het Joods Werkkamp Et Petgat in Blesdijke is in 2022. € 2.500,– toegezegd. In 2022 is er € 500,– gereserveerd. Van het beschikbare budget 2023 werd € 2.000,– euro gereserveerd. De aanvrager heeft een concreet voorstel ingediend, dat als herkenbaar kan worden aangemerkt. Het bestuur wilde niet in een groter geheel participeren. Er is ondertussen een bedrag € 2.511,00 afgerekend nadat een verantwoording is afgelegd.

Ondertussen is er gesproken met het Dorpsarchief Noordwolde. Zij bereidden een bijzondere boekuitgave voor naast dat zij ook een omvangrijke archiefschenking kregen. Van et budget van 2023 wordt € 500,– gereserveerd voor het Dan

2024Als de plannen gerealiseerd worden bij het Dorpsarchief Noordwolde dan wordt nog een bedrag van € 1.500,– euro gereserveerd. In totaal dus maximaal € 2.000,–. Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kan dan nog een bedrag van € 1.000,– besteden. Er is een gesprek gaande met STAN, dat is een groep jongeren die in Nijholtpade/Oldeholtpade leuke, culturele projecten van de grond tillen, waar ook aandacht is voor het Stellingwerfs.

2025
Gezien het feit dat het lastig is om in 2023 al te bepalen welke projecten in 2025 geschikt zouden kunnen zijn om steun te verlenen en gezien het feit dat het bestuur enige armslag wil houden om ook op actuele projecten in te kunnen spelen, neemt het bestuur van de Johan Veenstra Stichting nog geen concrete besluiten over subsidietoezeggingen in 2025.

Het beleidsplan 2023-2025 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op maandag 3 juli 2023.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting

Jelle Brouwer, voorzitter Pieter Jonker, secretaris