Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2017-2019

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN 2017-2019
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 PG Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aanstal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2016-2018 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2017-2019
Het jaar 2017

Voor het jaar 2016 stelde het bestuur van de Johan Veenstra 1.000,– euro beschikbaar voor de speciale activiteiten, die door de Stichting Nobilis worden georganiseerd in het jubileumjaar. In 2017 werd vervolgens ook 1.000,– euro beschikbaar gesteld, dat aanvang van het jaar werd overgemaakt naar de Stichting Nobilis In totaliteit dus 2.000,– euro verspreid over twee jaren.
De door de JVS gesubsidieerde aktiviteiten hebben betrekking op de uitgave van het boek Gesneden Stilte, een oeuvrecatalogus van Grietje Postma, een Noblis cahier over Hans Blanken, een Nobilis cahier over Dirk Kerst Koopmans (vervangt het cahier over Jan van der Zee) en een Nobilis cahier over Wim Zwiers.
Alle publicaties zijn verschenen, behalve Nobilis Cahier 10 over Wim Zwiers nog niet, maar verschijning zal in 2017 plaatsvinden.
Verder werden er acht tentoonstellingen georganiseerd: 1. Grietje Postma, 2. Reinder Homan, 3. Peter Lazarov, 4. Lou Strik en Anneke Kuyper, 5. Johannes Mulders (Schierstins), 6. Dirk Kerst Koopmans (Kijkzaal Wolvega), 7. Dirk Kerst Koopmans en Peter Lazarov in Rietnymf Munnikeburen., 8. Hans Blanken (Schierstins). Als er folders worden gemaakt, dan wordt het logo meegenomen van de Johan Veenstra Stichting en bij openingen krijgt het bestuur van de Johan Veenstra een uitnodiging.

De bijenstal in Wolvega is nog niet gerealiseerd, maar er is enige voortgang. Het toegezegde bedrag blijft beschikbaar. De bouw zal nu begonnen worden, derhalve schuiven we dit project niet langer door. De toegezegde subsidie wordt geplaatst in het jaar 2017, ook al zal uitbetaling misschien begin 2018 plaatsvinden.

Totaal toegezegd voor het jaar 2017: 2.000,– euro.

Het jaar 2018
Het bestuur is voornemens twee projecten financieel te steunen.
Dichtbundel De overkaant van et waeter.
Het bestuur reserveert een bedrag van 1.000,– euro. De Douwe Kalma Stichting doneert een bedrag van 500,– euro. Aanvragende partij is de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop.
Boek over de brieven van Agatha Tjaerda van Starkenborgh van de hand van Sieger en Geertje Rodenhuis. Het bestuur reserveert een bedrag van 1.000,– euro. Het boek is een uitgave van Uitgeverij Bornmeer.

Totaal toegezegd voor het jaar 2018: 2.000,– euro.

Het jaar 2019
In het jaar van Culturele Hoofdstad in Friesland was een oeuvre-tentoonstelling en een oeuvre-catalogus voorzien van prentkunstenaar Siemen Dijkstra. De Hercules Segers Stichting neemt wellicht de uitgave van het boek op zich samen met de Fundation Custodia en de Stichting Nobilis. De presentatie zal deels in Parijs plaatsvinden en deels in Fochteloo. Na de tentoonstelling in Parijs komt de tentoonstelling in Fochteloo. Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting is in principe bereid 1.000,– euro beschikbaar te stellen mits aan twee strenge voorwaarden wordt voldaan: de presentatie van het boek in Nederland vindt plaats in het centrum voor prentkunst in Fochteloo. En de overzichtstentoonstelling van Siemen Dijkstra vindt ook plaats in het centrum voor prentkunst.
Tentoonstellingen en boek zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2019. Het bestuur van de Stichting Nobilis zal nog voor de vergadering van 23 juni een brief sturen naar het bestuur van de JVS inzake dit project, temeer er door toedoen van de gemeente Ooststellingwerf complimaties voordoen in het project van het Fochteloerveen (publicatie, prentopdrachten voor tien kunstenaars en tentoonstellingen). In de toegezegde brief zal het bestuur van de Stichting Nobilis pleiten om het toegezegde bedrag voor boek en tentoonstelling Siemen Dijkstra in te zetten voor het Fochteloerveen project, waar overigens Siemen Dijkstra ook aan deelneemt.

Totaal toegezegd voor het jaar 2019: 1.000,– euro.

Het beleidsplan 2017-2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op 23 juni 2017.

De legator van de Johan Veenstra Stichting overweegt overweegt jaarlijks de donatie te verhogen naar 2.500,– euro i.p.v. de laatste jaren gebruikelijke 2.000,– euro.

Voor het bestuur van de JVS,

w.g.
Jelle Brouwer, voorzitter

w.g.
Pieter Jonker, secretaris