Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2018-2020

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN 2018-2020
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 PG Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aanstal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2018-2020 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar dan tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden
Het jaar 2018

Voor het jaar 2018 stelt het bestuur van de Johan Veenstra Stichting 1.000,– euro beschikbaar voor de Stichting Nobilis betreffende het project Verstild. Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen.
De tien kunstenaars zijn Siemen Dijkstra, Cees Andriessen, Grietje Postma, Antje Veldstra, Erik van Ommen, Peter Gerrits, Anneke Kuyper, Christiaan Kuitwaard, Reinder Homan en Peter Lazarov.
Van 27 mei t/m 30 september 2018 is de tentoonstelling Verstild te zien in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo. Vanaf 1 november t/m 30 november 2018 in Hotel- resort Amelander Kaap in Hollum. En van 15 december 2018 t/m 13 januari 2019 is de tentoonstelling te zien in het ACEC Gebouw in Apeldoorn. Tevens verscheen bij deze tentoonstelling Nobilis Cahier 11.

Het bestuur van de JVS heeft ook 1.000,00 euro beschikbaar gesteld voor het bouwen van een bijenstal door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Afdeling Wolvega e.o. Dit projekt werd lange tijd doorgeschoven van het ene jaar naar het andere, maar in 2018 is de bijenstal dan toch eindelijk gereed gekomen en op 2 juni 2018 feestelijk geopend en in gebruik genomen.
Van het toegezegde subsidiebedrag van 500,00 euro aan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte voor het uitgeven van de dichtbundel De overkaant van et waeter van Johan Veenstra hoefde geen gebruik te worden gemaakt.

Het jaar 2019
Het bestuur van de JVS is op dit ogenblik nog in gesprek betreffende de toekenning van subidies. Definitieve besluiten zijn derhalve nog niet genomen.

Het jaar 2020
Het bestuur van de JVS is voornemens 1.000,00 euro beschikbaar te stellen voor de Stichting Nobilis betreffende een oeuvre-tentoonstelling en een oeuvre-catalogus van graficus Siemen Dijkstra. De tentoonstelling zal plaats vinden in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo.

Andere plannen van het bestuur zijn nog in voorbereiding.

Het beleidsplan 2018-2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op 4 juni 2018.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting,

Jelle Brouwer, voorzitter
Johan Veenstra, waarnemend secretaris