Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2019-2021

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN 2019-2021
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 PG Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aanstal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2016-2018 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2019-2021
2019:
Project 1
Aanleg van een bloemenweide in Oosterwolde door de Imkersvereniging Ooststellingwerf. Besluit van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting is om € 1.000,– bij te dragen na de realisatie van dit projekt.

Project 2
Aanleg van een prieel in het Molenbosch in Oldeberkoop. Besluit van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting is om € 2.000,– bij te dragen. Te weten € 1.000,– af te rekenen in het begin van 2019 en € 1.000,– af te rekenen na afsluiting van dit project en ten laste te brengen van het jaar 2020.

Project 3
Nobilis cahier 13 Zomertentoonstelling 2019 van de Stichting Nobilis. Besluit van het bestuur van de Johan Veenstra is om € 500,– bij te dragen aan de uitgave van deze catalogus, zoals in 2018 bijgedragen werd aan de zomertentoonstelling van deze Stichting in 2018.

2020:
Project 1
Aanleg van een prieel in het Molenbosch in Oldeberkoop. Besluit van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting om € 1.000,00 ten laste te brengen van het budget van 2020. Zie verder 2019 project 2.

Project 2

Boek en tentoonstelling Siemen Dijkstra. In 2015 steunde het bestuur van de Johan Veenstra Stichting de boekuitgave Siemen Dijkstra Dwingelderveld in transit. Destijds werd afgesproken dat er een vervolg zou komen met een tentoonstelling in Fochteloo en een boek over de meerkleurenhoutsneden van Siemen Dijkstra. Dit project is nog steeds voorzien voor het jaar 2020. Gesprekken met de Fondation Custodia Parijs zullen nog voor de zomer 2019 tot afspraken moeten leiden.
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft besloten € 1.000,– bij te dragen.

Project 3
Imkerstuun Wolvega. Het bestuur besluit in 2019 om € 500,– bij te dragen.

2021
Gezien het feit dat het lastig is om in 2019 al te bepalen welke projecten zich in 2021 zouden kunnen aandienen en gezien het feit dat het bestuur enige armslag wil houden om ook op aktuele projecten in te kunnen spelen, neemt het bestuur van de Johan Veenstra Veenstra nog een concrete besluiten over subsidietoezeggingen in 2021.

Het beleidsplan 2019-2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op donderdag 6 juni 2019.

De legator van de Johan Veenstra Stichting heeft jaarlijks de donatie verhoogd naar 2.500,– euro i.p.v. de gebruikelijke 2.000,– euro.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting

Jelle Brouwer, voorzitter
Pieter Jonker, secretaris