Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2020-2022

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN 2020-2022
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 PG Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aantal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2020-2022 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken en dan tegen een vergoeding van 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2020-2022
2020:
Project 1
Aanleg van een prieel in het Molenbosch in Oldeberkoop. Besluit van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting om € 1.000,00 ten laste te brengen van het budget van 2020.

Project 2
Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo; het project boek en tentoonstelling Siemen Dijkstra. In 2015 steunde het bestuur van de Johan Veenstra Stichting de boekuitgave Siemen Dijkstra Dwingelderveld in transit. Ook een uitgave van de Stichting Nobilis. Destijds werd afgesproken dat er een vervolg zou komen met een tentoonstelling in Fochteloo en een boek over de meerkleurenhoutsneden van Siemen Dijkstra. Het bestuur was bereid een bedrag van € 1.000,– te doneren voor het genoemde boek mits het boek in Fochteloo werd gepresenteerd.
Boek en tentoonstelling zouden in samenwerking met de Fondation Custodia Parijs tot stand komen. Uiteindelijk heeft Fondation Custodia Parijs zelf de kosten van het boek gedragen. Door de corona-crisis was er geen zicht op een tijdige komst van deze tentoonstelling naar Fochteloo. De Stichting Nobilis is voornemens een collectie van 47 werken op papier van Siemen Dijkstra aan te kopen uit de nalatenschap van Joop Nieuwstraten, de vroegere directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag. In overleg mag al dit werk nu al getoond worden in Fochteloo van 13 juni tot en met 27 augustus 2020 aangevuld met (nieuw) werk van Siemen Dijkstra en houtsneden uit het bezit van de Nobilis-collectie. Deze tentoonstelling wordt vergezeld door een Nobilis cahier over deze bijzondere aankoop.

Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft besloten € 1.000,– bij te dragen aan de aankoop, de tentoonstellingskosten en het Nobilis cahier. Toegezegd is dat bij alle activiteiten van de Stichting Nobilis in 2020 de naam van de Johan Veenstra Stichting vermeld wordt.

2021
Stichting It Petgat heeft het voormalig kampterrein aangekocht in Blesdijke, het betreft een Joods werkkamp. Daar moeten allerlei werkzaamheden worden verricht, informatieborden geplaatst enz. Er gaat een boekje verschijnen.
Het bestuur besloot om een bijdrage van € 2.500,– te doneren zodra er een concreet passend plan is voor dat bedrag. Het kan nog eenmalig verhoogd worden met € 500,– uit het budget van 2020.

2022
Gezien het feit dat het lastig is om in 2020 al te bepalen welke projecten zich in 2020 zouden kunnen aandienen en gezien het feit dat het bestuur enige armslag wil houden om ook op aktuele projecten in te kunnen spelen, neemt het bestuur van de Johan Veenstra Stichting nog geen concrete besluiten over subsidietoezeggingen in 2022.

Het beleidsplan 2020-2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op vrijdag 5 juni 2020.

De legator van de Johan Veenstra Stichting heeft jaarlijks de donatie verhoogd naar 2.500,– euro i.p.v. de gebruikelijke 2.000,– euro.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting

Jelle Brouwer, voorzitter
Pieter Jonker, secretaris