Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2021-2023

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN 2021-2023
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 PG Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aanstal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2016-2018 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2021-2023
2021

Er wordt in 2021 aan twee projecten een donatie geschonken

1. Het Joodse werkkamp Blesdijke

In de regio bevonden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog vier Joodse werkkampen, die eerst nog enigszins open waren, maar op enig moment konden de mensen die er te werk werden gesteld niet meer vrij naar buiten. Uiteindelijk werden ze meestal overgeplaatst naar Kamp Westerbork van waaruit de meeste tijdelijke bewoners op transport ging naar de vernietigingskampen in het Oosten. Voor het Joodse werkkamp Blesdijke is een stichting in het leven geroepen om het voormalige kamp toegankelijk te maken als herdenkings- en herinneringsplek. Er moet een toegangsweg komen, grond aangekocht, lesmateriaal ontwikkeld worden en er moeten informatieborden geplaatst worden.

Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft besloten om voor een afgerond onderdeel een bedrag van maximaal € 3.000,– beschikbaar te stellen, verdeeld over twee begrotingsjaren.

Overleg is nog gaande voor welk onderdeel het geld beschikbaar wordt gesteld.

2. SierdGeertsma (1896-1985) in stilte gewerkt

In de Stellingwerven werkten in het interbellum drie professionele kunstenaars: Dirk Kerst Koopmans, SierdGeertsma en Johannes Mulders. Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting steunde destijds de uitgave van het boek over Johannes Mulders en heeft ondertussen besloten de uitgave van het boek over SierdGeertsma door de Stichting Nobilis ook te steunen met een bijdrage van € 1.000,–. Het boek verschijnt in het najaar van 2021.
Er is in de zomer van 2021 in het centrum voor prentkunst in Fochteloo een tentoonstelling met werk van SierdGeertsma, Johannes Mulders en Dirk Kerst Koopmans. Er worden daar ook lezingen georganiseerd over deze drie kunstenaars. In Museum Drachten is een tentoonstelling en in het Buitencentrum Drents Friese Wold in Appelscha. Er verschijnen ook nog een verjaardagskalender enz. Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting richt zich op het boek.

2022

1. Het Joodse werkkamp Blesdijke

Dit is het tweede jaar van het projekt dat beschreven is onder 2021 punt 1 van dit beleidsplan.

2023

Het bestuur van de Johan Veenstra beraadt zich nog over bestedingen in het jaar 2023.

Het beleidsplan 2021-2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op vrijdag 21 mei 2021.De legator van de Johan Veenstra Stichting heeft jaarlijks de donatie verhoogd naar 2.500,– euro i.p.v. de gebruikelijke 2.000,– euro.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting

Jelle Brouwer, voorzitter
Pieter Jonker, secretaris