Johan Veenstra Stichting

Beleidsplan 2022-2024

Johan Veenstra Stichting
Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade / secr. Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde

BELEIDSPLAN  2022-2024
Het bestuur is voornemens elk jaar opnieuw een driejarig beleidsplan vast te stellen, dat elk jaar opnieuw besproken, bijgesteld en vastgesteld wordt om grip te houden op de voortgang van de te steunen projecten en werkzaamheden. Het blijkt lastig te zijn met het al dan niet en op tijd realiseren van projecten. Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de jaarlijkse uitvoering van het werkplan.

Fiscaalnummer 852688313
Inschrijfnummer Handelsregister KvK 57680426

Samenstelling van het bestuur
De heer Jelle Brouwer, Brédyk 47, 8601 ZD Sneek, voorzitter
De heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
De heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
Mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1c, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
De heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder

Doelstelling
Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de Stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut en is zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Uitvoeren van de doelstelling
In artikel 2 lid 4 van de oprichtingsakte staat dat de Stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen. Aanvankelijk gaat het om bescheiden verstrekkingen, maar na het overlijden van de naamgever van de stichting zal het aantal verstrekkingen toe kunnen nemen. Vooralsnog wordt jaarlijks één project door het bestuur uitgezocht.

Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in de periode 2022-2024 geen vacatiegeld toe aan de bestuursleden en ook geen reiskosten, behalve als bestuursleden in opdracht van het bestuur een reis moeten maken, maar tegen 19 eurocent per kilometer of op basis van de vergoeding kosten openbaar vervoer. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed.

Bij opheffing
In artikel 12 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur bij een batig saldo bij opheffing een bestemming vaststelt waarbij het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Voorgenomen werkzaamheden in de periode 2022-2024

2022

Project Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst

Het bestuur heeft besloten 2.500,– euro beschikbaar te stellen voor de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo. Het betreft de uitgave van een boek, dat verschijnt bij een bijzonder tentoonstellingsproject over de kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting. Oosting geboren in Leeuwarden, verhuisde als kind naar Lochem. Was vaak te gast op Lauswolt in Beetsterzwaag waar haar grootouders woonden en later ook haar eigen ouders. Oosting onderhield een stevige band met Friesland. Stichting Nobilis met haar centrum voor prentkunst werd uitgenodigd een tentoonstelling in Fochteloo te realiseren met haar naoorlogse werk en met werk van haar naaste vrienden, haar leermeesters en leden van De Grafische (1912-1972). In Museum Belvedere is een tentoonstelling voorzien van het werk uit haar Parijse jaren voor de oorlog. Verder is er in Beetsterzwaag een buitententoonstelling. Verder zijn er tentoonstellingen in Museum Henriette Polak Zutphen, Museum STAAL Almen en Museum Maassluis.

Bij de tentoonstelling in Fochteloo zou eerst een Nobilis cahier van 48 pagina’s verschijnen, maar door het vele materiaal werd het een boek van 240 pagina’s met 320 afbeeldingen. Dit boek is niet alleen belangrijk voor deze tentoonstelling maar geeft ook een overzicht van welke kunstenaars deel uitmaken van de Nobilis-collectie. Dit standaard-werk zal een goede hulp zijn ook bij toekomstige subsidieaanvragen bij diverse fondsen om te laten zien hoe professioneel deze Stellingwerfse vrijwilligersorganisatie werkt.

De toezegging is voor de Johan Veenstra Stichting een aanzienlijk bedrag en dat wordt door het bestuur van de Stichting Nobilis bijzonder op prijs gesteld.

Projectvertaeling Nederlaans kienderboek in et Stellingwarfs

Et bestuur het besleuten 1.000,– euro beschikber te stellen veur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte veur de uutgifte van de vertaeling in et Stellingwarfs van et kienderboek Het varken dat een lammetje is. Et boek is schreven deur Pim Lammers en illestreerd deur Milja Praagman. In 2018 ontvong Pim Lammers veur dit boek een Zulveren Griffel van de CPNB.

De vertaeling wodt verspreid naor groep 3 van alle basisschoelen in de Stellingwarven. Et is et eerste Nederlaanse en dus Stellingwarver transgender-prenteboek. Et boek is ondertussen ok al vertaeld in et Spaans, Galicisch, Baskisch en Japans.

2023
De verstrekte subsidies in 2022 overschrijden de jaarlijkse inkomsten van de Stichting, waardoor er misschien in 2023 minder geld te besteden is. Of de  legator moet zijn hand over zijn hart strijken.

Het bestuur is nog steeds voornemens om een projectaanvrage te honoreren van het Joods Werkkamp Et Petgat in Blesdijke. De aanvrager zal een concreet voorstel moeten indienen, dat als herkenbaar kan worden aangemerkt. Het bestuur wil niet in een groter geheel participeren.

2024
Gezien het feit dat het lastig is om in 2022 al te bepalen welke projecten zich in 2024 zouden kunnen aandienen en gezien het feit dat het bestuur enige armslag wil houden om ook op actuele projecten in te kunnen spelen, neemt het bestuur van de Johan Veenstra Stichting nog geen concrete besluiten over subsidietoezeggingen in 2024.

Het beleidsplan 2022-2024 is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting op vrijdag 10 juni 2022.

Voor het bestuur van de Johan Veenstra Stichting

Jelle Brouwer, voorzitter Pieter Jonker, secretaris